Про нас

Мiжнародний науковий журнал "Механiзм регулювання економiки" (МНЖ "МРЕ") засновано 1999 року Сумським державним унiверситетом (СумДУ), Центром економiчних дослiджень (ЦЕД), Сумським регiональним вiддiленням Академiї пiдприємництва i менеджменту України (СРВ АПМУ), видавничо-торговим домом "Унiверситетська книга".

Сьогоднi журнал є одним з провiдних спецiалiзованих видань не тiльки Сумського регiону, але i України в цiлому в областi економiки, що висвiтлює актуальнi питання за такими основними напрямами:

  • загальноекономiчнi проблеми функцiонування господарських систем;
  • проблеми дiяльностi пiдприємства в перехiднiй i ринковiй економiцi;
  • екологiчнi проблеми розвитку i економiка природокористування;
  • проблеми i перспективи досягнення стiйкого розвитку;
  • постiндустрiальне суспiльство i проблеми формування iнформацiйного суспiльства.

В журналi публiкуються провiднi економiсти, екологи i науковi фахiвцi з Австрiї, Австралiї, Вiрменiї, Бiлорусi, Бельгiї, Великобританiї, Гани, Iталiї, Канади, Нiдерландiв, Нiмеччини, ПАР, Росiї, США, України, Швейцарiї.

Журнал включено до переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук (доктора філософії) – наказ Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 р. № 528.

Журнал реферується та індексується у міжнародних наукометричних базах:

Всi матерiали, що надсилаються для публiкацiї проходять дворiвневу систему рецензування: зовнiшнє та внутрiшнє (таємне) рецензування.

Журнал видається 4 рази на рік (щокварталу). Статті публікуються трьома мовами: українською, російською, англійською. Підписний поштовий індекс журналу – 37255.

З будь-яких питань, що у Вас виникають звертайтеся в Редакцію журналу.