Про нас

Мiжнародний науковий журнал "Механiзм регулювання економiки" (МНЖ "МРЕ") засновано 1999 року Сумським державним унiверситетом (СумДУ), Центром економiчних дослiджень (ЦЕД), Сумським регiональним вiддiленням Академiї пiдприємництва i менеджменту України (СРВ АПМУ), видавничо-торговим домом "Унiверситетська книга".

Сьогоднi журнал є одним з провiдних спецiалiзованих видань не тiльки Сумського регiону, але i України в цiлому в областi економiки, що висвiтлює актуальнi питання за такими основними напрямами:

 • загальноекономiчнi проблеми функцiонування господарських систем;
 • проблеми дiяльностi пiдприємства в перехiднiй i ринковiй економiцi;
 • екологiчнi проблеми розвитку i економiка природокористування;
 • проблеми i перспективи досягнення стiйкого розвитку;
 • постiндустрiальне суспiльство i проблеми формування iнформацiйного суспiльства.

В журналi публiкуються провiднi економiсти, екологи i науковi фахiвцi з Австрiї, Австралiї, Вiрменiї, Бельгiї, Великобританiї, Гани, Iталiї, Канади, Нiдерландiв, Нiмеччини, ПАР, США, України, Швейцарiї.

Видання включено до Переліку наукових фахових видань України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів доктора і кандидата наук – наказ Міністерства освіти і науки України від 7 травня 2019 р. № 612 (Додаток 6), категорія «Б», друковані періодичні видання (економічні науки).

Тематична спрямованість видання за спеціальностями:

 • 051 Економіка
 • 071 Облік і оподаткування
 • 072 Фінанси, банківська справа та страхування
 • 073 Менеджмент
 • 075 Маркетинг
 • 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
 • 281 Публічне управління та адміністрування
 • 292 Міжнародні економічні відносини

Журнал реферується та індексується у міжнародних наукометричних базах:

Всi матерiали, що надсилаються для публiкацiї проходять дворiвневу систему рецензування: зовнiшнє та внутрiшнє (таємне) рецензування.

Журнал видається 4 рази на рік (щокварталу). Статті публікуються мовами: українською, англійською. Підписний поштовий індекс журналу – 37255.

З будь-яких питань, що у Вас виникають звертайтеся в Редакцію журналу.