О. І. Продіус
Реінжиніринг процесу управління персоналом у контексті активізації залучення осіб з обмеженими можливостями до інноваційної діяльності
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2019.86.05
Сучасна практика управління підприємствами вимагає кардинальних змін, що обумовлено формуванням інклюзивного середовища, підвищенням динамічності ринку праці і посиленням конкуренції. Все більшого значення для ефективності діяльності підприємства набуває використання інновацій, знань, втілених в інтелектуальному продукті. Причини необхідності появи нових підходів до управління пов'язані зі змінами в самому бізнесі. Посилення конкуренції приводить до активізації пошуку нових методів менеджменту, особливо це стосується управління персоналом, для забезпечення результативності якого в довгостроковій перспективі необхідні відповідні механізми управління на основі процесного підходу з метою своєчасного і оперативного реагування на зміни ринкових умов, удосконалення системи керування партнерськими і відносинами з постачальниками, досягнення швидкого реагування на вимоги споживачів і підвищення якості продукції. У статті досліджено сутність реінжинірингу бізнес-процесу управління персоналом як сучасної концепції підвищення ефективності діяльності підприємства. Реінжиніринг бізнес-процесів покликаний створити конкурентні переваги, систематично оцінюючи процеси, проявляючи мінливі потреби потенційних і діючих клієнтів і вимагає додаткових досліджень з пошуку нових методів вдосконалення реінжинірингу відповідно до специфіки вітчизняних підприємств, особливо в сфері управління персоналом. Виявлено, що інноваційна практика управління підприємствами вимагає кардинальних змін, що обумовлено соціалізацією світової економіки, спрямованої на підвищення добробуту осіб з обмеженими можливостями, скорочення масштабів бідності та підвищення шансів знаходження гідної роботи з адекватною заробітною платою. Запропоновано напрями включeння ociб з oбмeжeними мoжливocтями до інноваційної діяльності у контексті реінжинірингу процесу управління персоналом, як одного з найважливіших бізнес-процесів підприємства.

Ключові слова: реінжиніринг, управління персоналом, бізнес-процес, інклюзивні інновації, особи з обмеженими можливостями, iннoвaцiйнa діяльність, підприємство.

Розміщена в №4, 2019.

Інформація про автора(ів): ОКСАНА ІВАНІВНА ПРОДІУС, кандидат економічних наук, доцент, завідувач кафедри менеджменту Одеського національного політехнічного університету

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту