Н. Е. Ковшун, В. М. Костриченко
Кадрова компонента у забезпеченні антикризової стійкості суб’єктів підприємництва
(мова оригіналу – українська)

https://doi.org/10.21272/mer.2020.88.09
У роботі розглянуто підходи до тлумачення сутності антикризової стійкості суб’єктів підприємництва та її функціональні складові. Показано доцільність оцінювання антикризової стійкості на основі комплексного підходу та з урахуванням принципів формування збалансованої системи показників. Детально розглянуто кадрову стійкість, що полягає у здатності суб’єкта підприємництва підтримувати гнучкість системи управління, відображає його забезпеченість висококваліфікованими кадрами, сприяє низькій плинності кадрів, відображає рівень мотивації працівників. Доведено, що врахування аспекту кадрової складової в оцінюванні результатів діяльності суб’єкта підприємництва дозволяє здійснювати оперативну діяльність відповідно до його стратегії бізнесу. Розглянуто методику оцінювання кадрового потенціалу через такі індикатори, як інновації, навчання, інтелектуальні активи. Визначено перелік відповідних показників та показано методики їх розрахунку. На базі реальних даних державного підприємства «Бурштин України» проведена апробація запропонованого алгоритму оцінювання антикризової стійкості суб’єктів підприємництва. В процесі дослідження оцінювання здійснювалось в розрізі чотирьох проекцій за такими функціональними складовими: фінанси (фінансова складова), клієнти (маркетингова складова), внутрішні бізнес-процеси (операційна, інвестиційно-інноваційна складові), навчання та розвиток персоналу (управлінсько-інформаційна, кадрова складові). За сформованою системою оцінних показників були розраховані стандартизовані та збалансовані ключові (агреговані) показники для кожної складової антикризової стійкості. На основі рівня загального інтегрального показника антикризової стійкості за шкалою Харрінгтона встановлено відповідну стадію кризового процесу. На базі отриманих результатів розрахунку розроблено відповідну систему стратегічних цілей та заходів. Доведено практичне застосування системи збалансованих показників для встановлення поточних завдань кожному підрозділу і співробітнику з урахуванням стратегічних цілей суб’єкта підприємництва.

Ключові слова: антикризова стійкість, кадрова компонента, кадрова інновація, навчання персоналу, розвиток персоналу, інтелектуальний актив.

Розміщена в №2, 2020.

Інформація про автора(ів): Ковшун Наталія Едуардівна, доктор економічних наук, доцент, професор кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне;
Костриченко Валентина Михайлівна, кандидат економічних наук, доцент, доцент кафедри економіки підприємства Національного університету водного господарства та природокористування, м. Рівне

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту