П. В. Гриценко, Є. В. Коваленко, В. І. Вороненко, А. М. Смакоуз, Є.С. Степаненко
Аналіз дефініції «Зміни» як економічної категорії
(мова оригіналу – англійська)

https://doi.org/10.21272/mer.2021.91.07
У статті досліджено загальні світові тенденції у сфері управління змінами в бізнесі, в яких автори висвітлили різнобічний погляд науки та узагальнили інформацію щодо дефініції «зміни», надавши кожному із існуючого переліку дефініцій характеристику, яка стосується масштабу. Автори статті провели аналіз теоретичних підходів до дефініції збоку різних науковців та визначили основні характеристики даних підходів. Аналіз показав, що більшість науковців трактують зміни, як узагальнюючу категорію, спираючись на загальні економічні положення, що стосуються стратегічного потенціалу, вільних ринків, поведінкових властивостей. За результатами дослідження авторами сформовано узагальнюючу таблицю, в якій відображена окрема характеристика та тлумачення терміну «зміни», що надається різними науковцями.
В результаті проведеного дослідження, авторами сформовано власне трактування дефініції на основі обробленої літератури, яке на відміну від інших трактує зміни, як організаційних процес, що перебуває в постійному русі та адаптації до нової інформаційної економіки. При цьому в якості основної драйверу адаптації до змін автори вважають бізнес-процесну модель організаційної структури, яка будується на оптимізації функціональних та інформаційних потоків та кардинально іншому підході до використання людського ресурсу.
Практичні приклади, наведені авторами, підтверджують головну тезу всіх науковців, яка полягає у невідворотності впровадження трансформаційних методик управління бізнесом, що вважаються більш гнучкими, а тому і більш ефективними в сьогоднішніх реаліях світової економіки. Авторами надані рекомендації щодо подальших досліджень процесів змін, які повинні зосереджуватись на чіткому балансі між розробленням нових методичних підходів та їх науковому обґрунтуванні.

Ключові слова: розвиток, організація, зміни, термін, підприємства, управління, перетворення, визначення.

Розміщена в №1, 2021.

Інформація про автора(ів): ПАВЛО ВАЛЕРІЙОВИЧ ГРИЦЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, асистент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
ЄВГЕН ВОЛОДИМИРОВИЧ КОВАЛЕНКО, кандидат економічних наук, старший викладач кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету;
В’ЯЧЕСЛАВ ІГОРОВИЧ ВОРОНЕНКО, кандидат економічних наук, доцент, асистент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету
АНАС

Текст статті: завантажити.


Повернутися до перегляду змісту